Regulamin

REGULAMIN KONKURSU

Gala Twórców – TWÓRCA ROKU 2019

A. Postanowienia ogólne

1. Konkurs „Gala Twórców – TWÓRCA ROKU 2019” (zwany dalej „Konkursem”), należy do konkursów z dziedziny kultury, sztuki, dziennikarstwa, nauki i literackich. Jest organizowany przez Ilonę Kostecką prowadzącą działalność gospodarczą Ilona Kostecka Life and the city, NIP: 7642454663, zwaną dalej

Organizatorem.

2. W Konkursie mogą brać udział osoby prawne i osoby fizyczne, z wyłączeniem:

2.1 Organizatora i współorganizatorów Konkursu oraz wydarzenia Influencer LIVE Poznań.

2.2 Właścicieli tych blogów lub kanałów Youtube, które zostały w jakikolwiek sposób nagrodzone lub wyróżnione przez Kapitułę Konkursu lub Organizatora – w edycjach Konkursu w latach 2005-2015, chyba że zgłoszą do Konkursu nowy blog lub kanał Youtube, inny niż ten, który został nagrodzony w poprzednich konkursach. Ograniczenie to nie dotyczy właścicieli blogów lub kanałów Youtube, którzy w poprzednich edycjach Konkursu zdobyli wyróżnienia Jury i nie otrzymali nagród rzeczowych.

3. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Konkursie wyłącznie za zgodą ich opiekunów prawnych. Osoby niepełnoletnie uczestniczące w Konkursie mogą otrzymać i uczestniczyć w uroczystości wieńczącej Konkurs wyłącznie za pisemną zgodą ich opiekunów prawnych, dostarczoną Organizatorowi przed odbiorem nagrody i wysłaniem zaproszenia na uroczystość wieńczącą Konkurs w dwóch oryginalnych egzemplarzach.

4. Blog, kanał Youtube lub konto Instagram zgłoszone do konkursu musi mieć przynajmniej 2 autorskie wpisy, materiały video lub zdjęcia na profilu Instagram opublikowane w 2019 roku oraz przynajmniej 10 autorskich publikacji w 2018 roku.

5. Blog, kanał Youtube lub konto Instagram zgłoszone do konkursu musi być prowadzone przynajmniej przez 12 miesięcy.

6. W Konkursie nie mogą brać udziału:

a) blogi, kanały Youtube oraz konta Instagram, których treść ma charakter wyłącznie reklamowy, służący promocji danych towarów, usług itp. – np. zawierające w większości kreacje reklamowe nie będące jednocześnie utworami stworzonymi przez właściciela bloga/kanału;

b) blogi prowadzone w ramach systemów mikroblogowych (np. publikacje na Facebooku lub Twitterze), które posiadają ograniczenia w użyciu liczby znaków w poszczególnej notce, bez względu na treść w nich publikowaną, tj. także w przypadku kiedy w danym systemie mikroblogowym publikowane są treści inne niż tekst (np. zdjęcia);

c) blogi, kanały Youtube oraz konta Instagram, które prowadzone są przez podmioty uczestniczące w organizacji Konkursu, sponsorujące konkurs bądź obejmujące patronat nad Konkursem, jak również blogi, kanały Youtube oraz konta Instagram prowadzone na zlecenie ww. podmiotów;

7. Zabronione jest zgłaszanie przez jednego Użytkownika dwóch jakichkolwiek blogów, kanałów Youtube oraz kont Instagram o tej samej treści. Odnosi się to również do fotoblogów. Twórca może natomiast zgłosić osobno do konkursu swój blog/youtube (kategorie tematyczne) i konto Instagram (kategoria Instagram).

8. Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia lub usunięcia z Konkursu zgłoszeń nie spełniających powyższych warunków na każdym etapie Konkursu. Organizator zastrzega sobie również prawo przeniesienia danego bloga lub kanału video do kategorii najbardziej odpowiadającej specyfice danego bloga lub kanału Youtube.

B. Miejsce i czas trwania Konkursu

1. Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony na stronie serwisu Konkursowego http://galatworcow.pl w okresie od 11.03.2019 r. do 11.05.2019 r.

2. Uroczystości wieńczące Konkurs (Gala Twórców) odbędą się podczas wydarzenia Influencer LIVE Poznań 11.05.2019 r.

C. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.

1. Przedmiotem Konkursu jest

a) wybór najlepszego twórcy internetowego (Twórca Roku w kategorii tematycznej) działającego na blogu lub Youtube, jednego dla każdej z kategorii/zestawu kategorii tematycznych:

● lifestyle (1),
● parenting (2),
● podróże (3),
● moda (4),
● kulinaria (5),
● zdrowie/uroda (6),
● wnętrzarskie/DIY (7),
● firmowe/finansowe (8),
● technologiczne/specjalistyczne (9),
● publicystyczne/literackie/kulturowe/artystyczne (10),

b) wybór zwycięzcy głównego konkursu (TWÓRCA ROKU 2019), wyłonionego spośród wszystkich zwycięzców kategorii (Twórców Roku kategorii tematycznych (1-10)) na podstawie całoksztu działań prowadzonych w Internecie,

c) wybór najlepszego twórcy kategorii Instagram – Twórca Roku 2019 – Instagram (11).

2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest posiadanie i aktywne prowadzenie bloga, kanału Youtube lub kanału Instagram.

3. Organizator zastrzega, że nie będzie decydował o rozdziale nagród między współautorów bloga/kanału Youtube/konta Instagram, uprawnionym do odbioru nagrody w takim przypadku jest założyciel bloga/kanału Youtube/konta Instagram. W razie sporów lub niejasności co do praw założycielskich do bloga/kanału Youtube/konta Instagram Komisja Konkursowa ma prawo wykluczyć dany blog/kanał Youtube/konto Instagram z Konkursu na każdym etapie jego trwania.

4. Twórca, który zostanie nominowany do jednej z nagród w kategoriach konkursu, otrzyma powiadomienie o tym fakcie, wysłane pocztą elektroniczną przez przedstawiciela Organizatora. W odpowiedzi jest zobowiązany do przesłania swoich danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru telefonu kontaktowego, wyłącznie za pośrednictwem adresu e-mail podanego przy zgłoszeniu do Konkursu.

5. Każdy ze Zwycięzców Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska, nazwy oraz adresu bloga, kanału Youtube lub konta Instagram, w mediach społecznościowych oraz na stronach serwisu Konkursowego.

6. Każdy ze Zwycięzców zobowiązuje się do umieszczenia do miesiąca po rozstrzygnięcia Konkursu na blogu/kanału Youtube/koncie Instagram oznaczenia zwycięstwa w Konkursie prowadzącego do stron serwisu Konkursowego. Oznaczenie powinno być aktywne do końca 2019 roku.

7. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą lub nie spełnienia wymogów niniejszego Regulaminu:

7.1 jeśli dotyczyć to będzie Zwycięzcy w kategorii tematycznej lub kategorii Instagram, wyłonionego w efekcie oceny Jurora w danej kategorii, to nagroda zostanie przyznana kolejnemu uczestnikowi spełniającemu warunki Konkursu, wytypowanemu przez tego Jurora;

7.2. jeśli dotyczyć to będzie Zwycięzcy wyłonionego w efekcie oceny Kapituły Konkursu, to nagroda pozostaje do dyspozycji Komisji Konkursowej.

D. Zasady Konkursu

1. Konkurs polega na wybraniu dziesięciu najlepszych blogów/kanałów Youtube z podziałem na kategorie a z nich jednego zwycięzcy, który uzyska nagrodę TWÓRCA ROKU 2019 oraz jednego konta Instagram, którego właściciel uzyska nagrodę Twórca Roku 2019 – Instagram.

Konkurs będzie przebiegał w 3 głównych etapach:

– zgłaszania blogów, twórców Youtube, kont Instagram;

– głosowania przez internautów – nominowania blogów, twórców Youtube i kont Instagram do oceny przez Kapitułę Konkursu,

– oceny blogów, kanałów Youtube i kont Instagram przez Kapitułę Konkursu

1.1. W dniach od 11.03.2019 od godz. 12.00 do 22.03.2019 do godz. 23:59 trwać będzie I etap zgłaszania blogów, kanałów Youtube i kont Instagram do Konkursu.

1.2. Wszystkie zgłoszone i nie wykluczone z Konkursu blogi, kanały Youtube i konta Instagram przejdą do II etapu – głosowania – nominowania blogów, kanałów Youtube i kont Instargam. Będzie on polegać na głosowaniu ONLINE na stronie galatworcow.pl na dany blog, kanał Youtube lub konto Instagram spośród wszystkich zgłoszonych w I etapie i nie wykluczonych z Konkursu blogów, kanałów Youtube i kont Instagram. W jego efekcie do kolejnego etapu Konkursu – oceny przez Kapitułę Konkursu – przejdą blogi, kanały Youtube i konta Instagram, które otrzymają największą liczbę głosów w swoich kategoriach tematycznych. Liczba zakwalifikowanych do kolejnego etapu blogów, kanałów Youtube i kont Instagram określa pkt. 1.3 poniżej. Etap Konkursu – głosowanie – opisany w niniejszym punkcie trwać będzie w czasie 25.03.2019 godz. 12.00 – 31.03.2019 godz. 12.00.

1.3. W efekcie głosowania – nominowania blogów i kanałów Youtube – w każdej z 10 kategorii tematycznych powstanie lista 10 blogów i kanałów Youtube, którzy zdobyli największą liczbę głosów a z kategorii Twórca Roku – Instagram powstanie lista 10 konta Instagram, które zdobyły największą liczbę głosów. Przejdą one do III etapu Konkursu – oceny przez Kapitułę Konkursu. Etap Konkursu opisany w niniejszym punkcie rozpocznie się 02.04.2019 i potrwa do 16.04.2019 r.

1.4. Ogłoszenie finalistów, czyli 3 najlepszych blogów, kanałów Youtube i kont Instagram z każdej kategorii odbędzie się 17.04.2019 r. w serwisie galatworcow.pl.

Ocena blogów przez Kapitułę Konkursu:

a) Kategorie tematyczne – Juror – znawca danej kategorii tematycznej – otrzyma listę 10 blogów i kanałów Youtube z odpowiadającej mu kategorii. Każdy z Jurorów, spośród przedstawionych mu blogów i kanałów Youtube, wybierze 3 finalistów, którzy nominowani będą do nagrody Twórca Roku danej kategorii. Finaliści z kategorii tematycznych będą ogłoszeniu przez Organizatora 17.04.2019 r. w serwisie galatworcow.pl

Finaliści kategorii tematycznych nominowani przez Jurorów, w łącznej liczbie 30, przejdą do 2 etapu, czyli oceny przez Kapitułę Konkursu, tzn. zostaną przedstawieni wszystkim członkom Kapituły. Następnie zostaną poddani ocenie na spotkaniu Kapituły. Efektem będzie wybór najlepszego Twórcy Roku danej kategorii. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w trakcie trwania uroczystości wieńczącej Konkurs, czyli podczas Gali Twórców, która odbędzie się w trakcie wydarzenia Influencer LIVE Poznań 2019.

Spośród zwycięzców kategorii tematycznych Kapituła Konkursu wybierze najlepszego Twórcę, który zdobędzie tytułu TWÓRCA ROKU 2019. Zwycięzca zostanie ogłoszony w trakcie trwania uroczystości wieńczącej Konkurs, czyli podczas Gali Twórców, która odbędzie się w trakcie wydarzenia Influencer LIVE Poznań 2019.

b) Kategoria Instagram – Juror – znawca danej kategorii Instagram – otrzyma listę 10 kont Instagram, nastęnie wybierze 3 finalistów, którzy nominowani będę do Nagrody Twórca Roku – Instagram. Finaliści z kategorii Instagram będą ogłoszeniu przez Organizatora 17.04.2019 r. w serwisie galatworcow.pl

Spośród 3 wytypowanych przez Jurora kont Instagram Kapituła Konkursu wskaże jednego twórcę, który stanie się zwycięzcą w kategorii Instagram i otrzyma tytuł Twórca Roku 2019 – Instagram. Zwycięzca kategorii Instagram zostanie ogłoszony w trakcie trwania uroczystości wieńczącej Konkurs, czyli podczas Gali Twórców, która odbędzie się w trakcie wydarzenia Influencer LIVE Poznań 2019.

2. Szczegółowe zasady obowiązujące w poszczególnych etapach Konkursu zostały opisane w innych punktach tego Regulaminu. Ocenie podlegać będzie treść i jakość realizacji wpisów/filmów zamieszczonych na blogu/kanale Youtube przed jego zgłoszeniem do Konkursu, jak i w jego trakcie. W przypadku kategorii Twórca Roku 2019 – Instagram, ocenie będzie podlegać jakość zdjęć.

3. W przypadku wykluczenia danego twórcy z Konkursu po przejściu przez niego do etapu wyboru finalistów przez Jurorów, na jego miejsce nie będzie powoływany inny twórca.

E. Zasady zgłaszania blogów, kanałów Youtube i kont Instagram do Konkursu

1. Etap zgłaszania blogów, kanałów Youtube i kont Instagram będzie trwał od 04.03.2019 od godz. 12.00 do 22.03.2019 do godz. 23:59. Dla zachowania terminu decydujące jest dotarcie zgłoszenia do Organizatora.

2. Podstawowym warunkiem uczestniczenia w Konkursie jest prowadzenie bloga, kanału Youtube lub konta Instagram przez 12 miesięcy, stosownie do wyżej opisanych zasad.

3. Blog, kanał Youtube lub konto Instagram może zostać zgłoszone do Konkursu wyłącznie przez swojego właściciela.

4. Zgłaszanie bloga, kanału Youtube lub konta Instagram do Konkursu odbywa się z poziomu strony Konkursowej galatworcow.pl. Zgłoszenie to wymaga:

4.1. wybór kategorii, w której twórca bierze udział w konkursie,

4.2. podania następujących danych: nazwa głównego kanału biorącego udział w Konkursie, imię i nazwisko, adres www głównego kanału biorącego udział w konkursie, opis bloga/kanału Youtube/konta Instagram, adres e-mail właściciela bloga/kanału Youtube/konta Instagram.

4.2.1 adres e-mail zostanie wykorzystany wyłącznie do komunikacji związanej z Konkursem. Kontakt z uczestnikiem Konkursu odbywać się będzie wyłącznie za pośrednictwem podanego adresu e-mail;

4.2.2 uzupełnienie zgłoszenia o tytuł i opis bloga/kanału Youtube/konta Instagram jest możliwe tylko i wyłącznie na etapie zgłaszania bloga/kanału Youtube/konta Instagram. Po wysłaniu zgłoszenia do udziału w Konkursie nie ma możliwości usunięcia lub modyfikacji opisu.

4.3. Prezentacja bloga/kanału Youtube/konta Instagram w serwisie Konkursowym uzupełniana jest o grafikę, załączaną podczas zgłoszenia przez właściciela bloga/kanału Youtube/konta Instagram. Nie ma możliwości zamiany grafiki na inną na żadnym późniejszym etapie konkursu.

5. Potwierdzenie zgłoszenia udziału w Konkursie odbywa się poprzez prawidłowe opublikowanie na blogu, kanale Youtube lub koncie Instagram banneru udostępnionego przez Organizatora lub notki “Biorę udział w konkursie – Twórca Roku 2019” w widocznym miejscu na zgłoszonym blogu/kanale Youtube/koncie Instagram.

6. Właściciel bloga/kanału Youtube/ konta Instagram, zgłaszając się do Konkursu potwierdza, iż treści prezentowane na blogu/kanale Youtube/koncie Instagram nie naruszają obowiązujących przepisów w szczególności nakłaniania do czynów karalnych oraz posługiwania się mową nienawiści ani jakichkolwiek praw osób trzecich, zaś osoby których wizerunki upubliczniono w treści bloga/kanału Youtube/konta Instagram wyraziły na to stosowną zgodę. Właściciel bloga/kanału Youtube/konta Instagram upoważnia jednocześnie Organizatora do wykorzystania bloga/kanału Youtube/konta Instagram i jego treści w sposób opisany w niniejszym regulaminie.

7. Właściciel bloga/kanału Youtube/konta Instagram, zgłaszając go do Konkursu zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia z roszczeniami w stosunku do Organizatora przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw przez zamieszczenie zrzutu z bloga/kanału Youtube/konta Instagram na stronie konkursowej, przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze zaakceptowanej przez właściciela bloga/kanału Youtube/konta Instagram ugody odszkodowań. Organizator zobowiązany jest poinformować właściciela bloga/kanału Youtube/konta Instagram o zgłoszeniu ww. roszczeń przez osoby trzecie.

8. Zakończenie etapu zgłaszania blogów/kanałów Youtube/kont Instagram odbędzie się 22.03.2019 o godzinie 23:59.

F. Zasady prowadzenia blogów/kanałów Youtube/kont Instagram Konkursowych

1. Uczestnik Konkursu ma dowolność wyboru tematu treści publikowanych na blogu/kanale Youtube/koncie Instagram. Istotna jest jednak ich zgodność z wybraną kategorią tematyczną oraz nienaruszanie zasad opisanych w pkt. F2 tego Regulaminu.

2. Treść i forma zgłaszanych do Konkursu blogów/kanałów Youtube/kont Instagram nie może naruszać przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych (autorskie, pokrewne, wynalazcze, na znakach towarowych lub wzorach zdobniczych, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa i inne) oraz dobrych obyczajów i uczuć, w tym w szczególności uczuć religijnych, osób trzecich.

3. Organizator zastrzega sobie, na każdym etapie Konkursu, prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie blogów/kanałów Youtube/kont Instagram naruszających postanowienia opisane w niniejszym Regulaminie, w szczególności określone w pkt. F.

G. Zasady głosowania
– nominowania blogów/kanałów Youtube/kont Instagram

1. Głosowanie – nominowanie blogów/kanałów Youtube/kont Instagram do oceny przez Kapitułę Konkursu.

1.1. W dniu 25.03.2019 r. o godzinie 12.00 rozpocznie się II etap Konkursu – głosowanie – nominowanie blogów/kanałów Youtube/kont Instagram do oceny przez Kapitułę Konkursu. Głosowania zakończy się 31.03.2019 r. o godzinie 12:00.

1.2. Wszystkie blogi/kanały Youtube/konta Instagram zgłoszone do udziału w Konkursie i niewykluczone z Konkursu do momentu rozpoczęcia głosowania zostaną poddane głosowaniu – nominowaniu do oceny przez Kapitułę Konkursu. Nie oznacza to, iż blogi/kanały Youtube/konta Instagram poddane głosowaniu nie mogą zostać usunięte z Konkursu w przypadku złamania zapisów Regulaminu.

1.3. Głosowanie odbędzie się na stronie galatworcow.pl.

1.4. W głosowaniu może wziąć udział dowolna osoba, przy zastosowaniu zasady, że na wybrany blog/kanał Youtube/konto Instagram może zagłosować jedynie raz.

1.4.1 Głosujący może oddać swój głos na wybrany blog/kanał Youtube/konto Instagram po zalogowaniu się do systemu za pomocą konta Facebook.

1.4.2 Po oddaniu głosu na dany blog/kanał Youtube/konto Instagram głosujący nie można zagłosować ponownie na ten sam blog/kanał Youtube/konto Instagram.

1.4.3 Jeśli głosujący nie posiada konta na Facebooku, nie może brać udziału w głosowaniu. To za pomocą konta Facebook system weryfikuje, czy głosujący oddał już swój głos na wybrany blog/kanał Youtube/konto Instagram i jeśli tak się stało, uniemożliwia ponowne oddanie głosu.

1.5. W efekcie głosowania do kolejnego etapu Konkursu – oceny twórców przez Jurorów – przejdą blogi/kanały Youtube/konta Instagram, które otrzymają największą liczbę głosów. W każdej z kategorii powstanie lista 10 blogów/kanałów Youtube/kont Instagram.

2. Zabronione jest zwiększanie liczby głosów poprzez działania niezgodne z Regulaminem, w tym zwłaszcza poprzez wykorzystywanie systemów masowych głosowań lub innego rodzaju automatycznych urządzeń i programów komputerowych powodujących naliczanie głosów nie oddanych bezpośrednio przez osoby fizyczne.

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do wykluczenia danego bloga/kanału Youtube/konta Instagram z Konkursu w przypadku oferowania przez jego autora bądź osoby trzecie korzyści w zamian za oddanie głosów na ten blog/kanał Youtube/konto Instagram. Indywidualną decyzję w powyższym zakresie podejmować będzie Komisja Konkursowa.

3. Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość nienaliczania na konto bloga/kanału Youtube/konta Instagram głosów, w stosunku do których będą uzasadnione podejrzenia o naruszanie zasad głosowania. W szczególnych przypadkach naruszenia zasad głosowania Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia danego bloga/kanał Youtube/konto Instagram z Konkursu.

H. Zasady oceny blogów/kanałów Youtube/kont Instagram przez Kapitułę Konkursu

1. W skład Kapituły Konkursu wchodzą znawcy tematów powiązanych z kategoriami tematycznymi Konkursu. Każdy z Jurorów jest więc opiekunem jednej z kategorii. Wszyscy jurorzy zostaną przedstawieniu na stronie galatworcow.pl

2. W trakcie konkursu przez Jurorów zostanie ocenionych 110 twórców po 10 z każdej kategorii. Juror otrzyma listę 10 blogów/kanałów Youtube/kont Instagram z odpowiadającej mu kategorii. Każdy z Jurorów, wybierze 3 twórców, którzy nominowane będą do nagrody w kategorii, nagrody TWÓRCA ROKU 2019 oraz Twórca Roku 2019 – Instagram.

3. Lista Twórców Nominowanych przez Jurorów Kapituły Konkursu (finalistów) zostanie przedstawiona 17.04.2019 na stronach serwisu Konkursowego galatworcow.pl.

4. Spośród 3 wytypowanych przez Jurora twórców, Kapituła Konkursu, wskaże jednego twórcę, który stanie się zwycięzcą w danej kategorii.

4. Zwycięzcy poszczególnych kategorii tematycznych, w łącznej liczbie 10, przejdą do 2 etapu oceny przez Kapitułę Konkursu. Efektem będzie wybór najlepszego bloga/kanału Youtube i przyznanie mu tytułu: TWÓRCA ROKU 2019.

4.1. Kryteria oceny blogów i kanałów Youtube przez Kapitułę Konkursu:

● Treść bloga/kanału twórcy Youtube – wybór tematów, sposób prezentacji, nieszablonowość, język;
● Blogi i kanały twórców Youtube tematyczne – zgodność z tematem, sposób ujęcia tematu;
● Ogólny wygląd bloga/kanału Youtube – klimat, estetyka, spójność grafiki z treścią bloga/kanału twórcy video.

5. Zwycięzca kategorii Instagram wybrany przez Kapitułę Konkursu spośród 3 finalistów wskazanych przez Jurora otrzyma tytuł Twórca Roku 2019 – Instagram.

5.1 Kryteria oceny konta Instagram:

● Jakość zdjęć;
● Spójność profilu;
● Regularność publikacji;
● Umiejętność zaangażowania społeczności.

I. Ogłoszenie wyników Konkursu

1. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się w następujący sposób:

– Zwycięzca – zdobywca tytułu TWÓRCA ROKU 2019,
– Zwycięzcy – zdobywcy tytułu Twórca Roku w kategoriach tematycznych,
– Zwycięzca – zdobywca tytułu Twórca Roku 2019 – Instagram,

zostaną przedstawieni w dniu 11.05.2019 podczas Gali Twórców, która odbędzie się w trakcie wydarzenia Influencer LIVE Poznan 2019.

J. Uroczystość wieńcząca Konkurs

1. Konkurs zostanie zakończony uroczystością, w trakcie trwania której wręczone zostaną nagrody. Odbędzie się ona 11.05.2019 roku.

2. W trakcie trwania uroczystości ogłoszone zostaną wyniki oceny Kapituły Konkursu, czyli zostaną przedstawieni:

3.1. Zwycięzca – zdobywca tytułu TWÓRCA ROKU 2019 wyłoniony przez Kapitułę Konkursu;

3.2. Zwycięzcy – zdobywcy tytułów Twórców Roku w kategoriach tematycznych wyłonieni przez poszczególnych Jurorów – ekspertów w poszczególnych kategoriach;

3.3. Zwycięzca – zdobywca tytułu Twórca Roku 2019 – Instagram wyłoniony przez Kapitułę Konkursu;

3.4. Laureaci wyróżnień specjalnych, o ile zostaną one przyznane.

K. Nagrody

1. Informacja na temat nagród przewidziany w konkursie będzie dostępna na stronie konkursu: galatworcow.pl

2. Wszyscy nagrodzeni Twórcy będą promowani na stronach serwisu Konkursowego galatworcow.pl

3. Wartość nagród przekazanych w ramach Konkursu podlega opodatkowaniu podatkiem ryczałtowym w wysokości 10% wartości nagrody, stosownie do obowiązujących przepisów.

4. W przypadku, gdy zdobywcą nagrody w Konkursie jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej w zakresie związanym z udziałem w Konkursie płatnikiem podatku od tej nagrody jest Organizator. W takiej sytuacji wydanie Nagród nastąpi po pobraniu przez Organizatora podatku od Uczestnika. W przypadku, gdy zdobywcą nagrody w Konkursie jest osoba prawna, bądź osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie związanym z udziałem w Konkursie, nagroda w konkursie stanowi dla przychód z tej działalności a Zwycięzca zobowiązany jest opodatkować ją wraz innymi przychodami, zgodnie z obowiązującymi przepisami (stosownie do wybranej formy opodatkowania).

5. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia pieniężne o wypłatę równowartości nagród.

6. Uprawnienie do uzyskania nagrody nie może zostać przeniesione na osoby trzecie.

L. Odbiór nagród

Aby otrzymać nagrodę, Zwycięzcy muszą spełnić następujące warunki:

1. Nagrody przyznawane przez Kapitułę Konkursu – nagroda dla TWÓRCY ROKU 2019, Twórców Roku w kategoriach tematycznych i Twórcy Roku 2019 – Instagram:

1.1. O uzyskaniu Nominacji do Nagród Głównych przyznawanych przez Kapitułę Konkursu uczestnik zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną, na adres e-mail, który został podany w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu. Powiadomienia zostaną wysłane w ciągu 48 godzin od ogłoszenia listy nominowanych.

1.2. W ciągu 72 godzin po wysłaniu przez Organizatora potwierdzenia przydzielenia nagrody, Uczestnik jest zobowiązany do potwierdzenia pocztą elektroniczną na adres kontakt@galatworcow.pl możliwości przyjęcia nagrody.

1.3. Potwierdzenie możliwości przyjęcia nagrody musi dodatkowo zawierać następujące dane: imię, nazwisko, adres bloga/kanału Youtube/konta Instagram, numer telefonu oraz pełny adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer mieszkania, miejscowość oraz kod pocztowy)

1.4. Potwierdzenie musi zostać wysłane z konta poczty elektronicznej, które zostało podane w formularzu zgłaszania do Konkursu.

1.5. Jeśli potwierdzenie możliwości przyjęcia nagrody nie nastąpi w określonym terminie, a Twórca zostanie nagrodzony, to utrzymuje on przyznane – tytuł oraz promocję na stronach serwisu galatworcow.pl. Nagrody rzeczowe pozostają do dyspozycji Komisji Konkursowej.

2. Jeżeli Zwycięzca ma adres zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do celów podatkowych przed odebraniem nagrody zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, numer identyfikacji podatkowej nadany w kraju zamieszkania (lub numer dokumentu tożsamości wydany w państwie zamieszkania) dokładny adres zamieszkania.

3. Uczestniczenie w uroczystości wieńczącej Konkurs jest pożądane, ale nie jest warunkiem koniecznym do odebrania nagrody.

4. Ewentualna wysyłka nagród odbędzie się na koszt Organizatora.

M. Komisja Konkursowa.

W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu i przebiegu głosowania, powołana została Komisja Konkursowa. W skład Komisji Konkursowej weszły osoby delegowane przez Organizatora. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje w kwestii zgodności zgłoszonych do Konkursu blogów, kanałów Youtube i kont Instagram z Regulaminem i ewentualnego odrzucenia zgłoszonych do Konkursu blogów, kanałów Youtube i kont Instagram. Ewentualne odrzucenie blogów, kanałów Youtube i kont Instagram z przyczyn regulaminowych może mieć miejsce na każdym etapie Konkursu. Zapisy powyższe nie uchybiają prawu uczestnika Konkursu do kwestionowania decyzji Komisji Konkursowej na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

N. Postanowienia końcowe.

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Zwycięzcy Konkursu spełniają warunki
określone w niniejszym Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w obowiązujących przepisach prawa związanych z realizacją Nagrody. W tym celu Organizator może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego, w przypadku weryfikacji, czy osoba nie jest wyłączona od udziału w Konkursie w myśl pkt. A2 i A3. Niespełnienie warunków Konkursu lub warunków wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody, jak również uprawnia do odmowy przyznania lub wydania Nagrody.

2. Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość wykluczenia z udziału w Konkursie blogów, kanałów Youtube i kont Instagram, w stosunku do których będą uzasadnione podejrzenia o naruszanie zasad określonych w niniejszym regulaminie Konkursu.

3. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Ilona Kostecka Live and the city. Uczestnicy, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania ich danych osobowych podanych w zgłoszeniu Konkursowym, w zbiorze danych sporządzonym wyłącznie dla celów organizacji Konkursu i wydania przyznanych w nim Nagród.

4. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia lub żądania ich usunięcia.

5. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora na adres e-mail: kontakt@galatworcow.pl z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa. Zapisy powyższe nie uchybiają prawu uczestnika Konkursu do kwestionowania decyzji Komisji Konkursowej na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

6. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik, podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

7. Regulamin Konkursu jest dostępny dla uczestników na stronach internetowych serwisu
Konkursowego galatworcow.pl.

8. Postanowienia Regulaminu oraz obowiązujących przepisów są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu.

9. Prawo do odstąpienia

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2015 o prawach konsumenta (Dz.U. 2015 r. poz. 827) Uczestnikowi Konkursu będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi (uczestnictwa w Konkursie). Prawo powyższe przysługuje Uczestnikowi Konkursu przez cały okres trwania Konkursu, a w każdym razie w ciągu w 14 dni od daty zawarcia umowy (przystąpienia do Konkursu). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie może zostać złożone wg treści załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu w formie pisemnej lub elektronicznej na adres kontakt@galatworcow.pl.

10. Organizator zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do zmiany treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, o czym poinformuje Uczestników na stronach regulaminu Konkursu oraz na podany przez nich adres poczty elektronicznej z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie Uczestnik Konkursu powinien niezwłocznie po powiadomieniu o planowanych zmianach powiadomić Organizatora o braku akceptacji i wycofać swój udział z Konkursu. Zmiany Regulaminu nie będą pogarszać sytuacji prawnej Uczestników Konkursu wynikającej z poprzedniego brzmienia Regulaminu.

———————————————————————————————————–

Załącznik nr 1 do regulaminu Konkursu „Gala Twórców – Twórca Roku 2019”

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(skan podpisanego formularza ten należy wysłać na adres: kontakt@galatworcow.pl tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o udział w konkursie „Gala Twórców – Twórca Roku 2019”

– Data zawarcia umowy:

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.